Счетоводно обслужване

Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри

Ежедневен счетоводен контрол

Мониторинг на фирмените покупки и продажби

Мониторинг на паричните потоци

Изготвяне и представяне на счетоводни и финансови отчети

Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност;

Обработка на счетоводните документи – проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител;

Текущо и навременно осчетоводяване на счетоводните документи;

Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи;

Поддържане на регистри съобразно нуждите на ръководството;

Изготвяне на амортизационен план за дълготрайните активи и начисляване на амортизации;

Изготвяне на счетоводни справки;

Обработка на банкови извлечения;

Обработка на документи за командировка в страната и чужбина;

Изготвяне на платежни нареждания за данъчните и осигурителни задължения на фирмата;

Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения.

Подготовка на данъчни справки и уведомления;

Представителство пред органите на НАП и НОИ;

Счетоводни и трудово – правни консултации;

Изготвяне на месечна справка за финансовият резултат на фирмата

Sunday the 10th. - Joomla 3.3 Templates